Allmänna Villkor

Dessa Allmänna Villkor tillsammans med övriga villkor som finns på Used By´s webbplats samt övriga villkor som Used By i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Used By´s webbplats samt Used By´s tjänster och varor.

Se “Regler för Annonsering” nedan gällande innehåll, utformning och kategorisering av annonser.

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Used By´s webbplats godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att för framtida bruk printa ut en kopia av dessa Allmänna Villkor.

Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska och gäller från 2018-05-21.

Used By kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. De ändrade villkoren träder i kraft för nya användare från och med det datum de publiceras på webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren senast 30 dagar efter meddelande via e-post eller via publicering på webbplatsen.

För att ingå avtal om Used By´s tjänster och varor måste du fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande. Used By´s varor och tjänster tillhandahålls inte personer eller företag som tidigare har brutit mot dessa Allmänna Villkor, andra av Used By tidigare tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler.

Om du registrerar ett företag som användare intygar du samtidigt att du har behörighet att binda företaget i enlighet med Used By´s Allmänna Villkor.

Immateriella rättigheter

Allt publicerat material på Used By´s webbplats, inklusive webbplatsens layout, är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt publicerat material på webbplatsen Used By´s exklusiva egendom.

Du får printa ut enskilda sidor från Used By´s webbplats men du får i övrigt inte publicera, kopiera, reproducera, ladda upp, skicka eller distribuera material eller information på webbplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från Used By.

Du får göra en förflyttande länk till webbplatsens startsida, alltså en länk som förflyttar läsaren helt till webbplatsen i samma eller nytt webbfönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida.

Inte heller får du länka in webbplatsens material i ett framesystem eller popup-fönster. Det kan finnas annan part än enbart Used By som har rättigheter till det publicerade materialet på Used by´s webbplats och dessa måste då också ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse och dömas att betala skadestånd.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses sådant innehåll som en användare av Used By´s webbplats skapar och/eller lägger upp på webbplatsen, som exempelvis bilder, filmer och annonstexter.

Som användare garanterar du att du innehar de nödvändiga upphovsrättsliga rättigheterna till det användargenererade innehållet, i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Detta antingen genom att du själv har skapat det användargenererade innehållet eller genom att alla medverkande har beviljat dig tillstånd att använda detta innehåll på webbplatsen.

Du garanterar att ditt användargenererade innehåll inte innehåller skyddad musik, film, logotyper eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda.

Du garanterar att de personer som kan identifieras i ditt användargenererade innehåll exempelvis i bild, film eller enbart genom sitt namn är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att få förekomma i det användargenererade innehållet och att Used by även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Used By oinskränkt rätt att fritt förfoga över det detta innehåll genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal.

Used By erhåller rättigheten att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Used By rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du avstår härmed alla krav på ersättning från Used By för Used By användning av det användargenererade innehållet.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (böter).

Det är förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till detta på förhand.

Det är förbjudet att bedriva telefonförsäljning mot personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

Störning av driften av Used By´s webbplats kan förekomma på grund av faktorer utanför Used By´s kontroll. Used By garanterar inte webbplatsens funktion och/eller oavbruten eller säker tillgång till dess varor och tjänster. Used By kan inte hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst eventuell annonskostnad.

Used By´s webbplats är huvudsakligen en annonsplats och ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor. Used By ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten och har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan köpare och säljare.

Used By ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Användare kan inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Used By´s webbplats.

Skadeersättning

Som användare åtar du dig att hålla Used By skadeslöst för det fall att tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller för att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Used By uppfyller de krav som ställs enligt Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den information vi samlar in använder vi för att kunna leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg köp- och säljsida med tillhörande tjänster. För att fullfölja vårt avtal, av berättigat intresse och av rättslig förpliktelse. Vi har en laglig grund att spara dessa data.

När du registrerar dig som användare spar vi ditt användarnamn, visningsnamn, lösenord, epost och registreringsdatum.

När du vill börja sälja saker på UsedBy så spar vi dessutom profilnamn, beskrivning, adress, postort, postnummer, telefonnummer och den visningsbild du vill använda för att sälja dina varor. Notera särskilt att visningsbilden sparas, för att du skall kunna marknadsföra dina produkter. En visningsbild är inget krav, det går bra att sälja utan denna bild.

När du lägger upp en vara spar vi all information du lägger upp. Notera att i de fall det är personlig information, exempelvis en bild på dig själv i de kläder du vill sälja, så spar vi dessa bilder.

Om du vill använda kommentarsfunktionen så spar vi dessutom IP-adress, webbläsare och operativsystem som du använder. Detta är viktigt för att förhindra missbruk såsom till exempel olämpliga eller otrevliga kommentarer.

I det fall du väljer att prenumerera på uppdateringar från vår blogg så spar vi epost, för att kunna skicka ut den informationen.

När en order läggs så spar vi förutom användardata om dig som säljare även adress, postort, postnummer och telefonnummer. Av dig som köpare spar vi förutom användardata även IP-adress, webbläsare, operativsystem och referensnummer från kortinlösaren samt datum och tid för ditt köp.

 


För att göra din annonsering effektiv och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt kan denna information komma att delas med samarbetspartners, exempelvis om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

Dessa uppgifter kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Used By-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mailutskick med dessa erbjudanden, via ditt Used-By-konto eller via utskicket.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev spar vi din e-post, för att kunna skicka ut nyhetsbrevet. Vi spar information om användandet, för att kunna anpassa nyhetsbreven för dig.

När du använder en tjänst, lägger upp en annons, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Used By sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till annan part såsom samarbetspartners eller till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket med flera.

All insamlad information skyddas med tekniska säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av dessa uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är Used By International AB, organisationsnummer 556650-9211. Bolagets säte är Stockholm. Genom att skriva till Used By på adress: Used By International AB c/o Odd Molly Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, e-mail info@usedby.com, och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år få veta vilka uppgifter Used By har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att använda tjänsten, men du kan även skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster

 


Ångerrätt

Vi hänvisar till svensk lagstiftning, vid handel med privatpersoner (Profil) se även Köplagen  och vid handel med näringsidkare (Outlet) se Konsumentköplagen på Konsumentverket.se.

Regler för annonsering

Used By gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande.

Som användare ansvarar du själv för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler och dessa Allmänna Villkor. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Used By förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot dessa Allmänna Villkor, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Used By´s principer och anda.

Used By´s tjänst “Profiler” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

Used By´s tjänst “Outlets” är till för att användas av företag. Used By förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är privat eller företagsliknande.

Följande kategoriseras som företag: Juridisk person, hobbyverksamhet, enskild firma, aktiebolag och kommanditbolag.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.

Beskrivning: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning på Used By. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Used By´s egendom enligt vad som anges ovan. Övrig information såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud är inte tillåten i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (“Outlets“).

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är heller inte tillåtet att lägga in annonser med samma vara i mer än en kategori.

Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Used By förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Used By bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande på webbplatsen.

Kategorisering: Annonsen skall placeras i den kategori som bäst beskriver varan. Annonsen flyttas annars till rätt kategori när den granskas.

Dina klädesplagg måste stämma överens med klädtypen du angett i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg och accessoarer. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i.

Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, exempelvis varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

Länkar och hänvisningar: Endast annonsörer med butiker på webbplatsen har möjlighet att ha länkar med i annonsen (“Outlets“). Länkar och hänvisningar i annonser skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, du som användare ansvarar för innehållet på den webbplats du länkar till. Det är inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats.

Bilder och filmer: Bilder och filmer skall vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, url:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningvyn.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också under dessa Allmänna Villkor och ”Användargenererat innehåll”. Användargenererat innehåll överlåts till Used By varvid full äganderätt tillkommer Used By.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med Used By vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för ”Tjänster”, eller om det är själva företaget du säljer.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar behöver du som användare inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten understiger 50 000 SEK. Vid regelbunden försäljning ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har erhållit en stor eller liten inkomst. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.